“เรียน ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโปรดทราบ
       
      เนื่องด้วยในปัจจุบันระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีการเข้าใช้งานผ่านทางระบบ DIP Portal (http://portal.dip.go.th ) ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าระบบงานผ่าน Portal ได้ ขอให้ผู้ใช้งานเข้าระบบงานโดยตรงผ่าน http://e-doc.dip.go.th